Bertík pomáhá

Níže naleznete veškeré informace potřebné k přihlášení Vašeho projektu do grantového programu Bertík pomáhá 2020.
 1. Co je grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2020

Grantový program BERTÍK POMÁHÁ 2020 je určený na podporu rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Souvisí s kampaní Bertík pomáhá, která bude probíhat na prodejnách Albert na podzim 2019, ve které zákazníci pomocí žetonků - Bertíků budou hlasovat pro podporu regionálních projektů.

 1. Zaměření grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020

Aktivity podpořené z grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020 směřují k podpoře rozvoje a vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně ohroženého prostředí. Konkrétně do této cílové skupiny patří:

 • Děti a mládež v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
 • Děti a mládež s rizikovým chováním, resp. děti a mládež, které žijí ve složitých sociálních  a ekonomických podmínkách

 

Žádosti podané pod hlavičkou grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020  mohou být zaměřeny na následující oblasti podpory:

 

I) Individuální podpora vzdělávacích a rozvojových potřeb konkrétních dětí a

mladých lidí do 26 let ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Příklady zaměření žádosti:

 • financování nákladů souvisejících se středoškolským,  vysokoškolským a vyšším odborným studiem (stravné, cestovné, náklady na učebnice, náklady na ubytování apod., z nadačního příspěvku nehradíme školné na soukromých SŠ, VOŠ, VŠ)
 • kurzy pro zvýšení odborné způsobilosti dětí a mládeže a odborné kurzy související s přípravou na budoucí povolání,
 • financování řidičských průkazů (s částečnou motivační finanční spoluúčastí budoucího řidiče a organizace),
 • proplacení zájmových aktivit dětí (různé druhy volnočasových kroužků - hudební, sportovní, fotografický, dramatický kroužek apod.) jako i sportovní nářadí, oblečení, hudební nástroje a jiné pomůcky pro děti, které navštěvují zájmové kroužky,
 • pravidelné doučování, příprava do školy nebo na budoucí povolání,
 • letní tábory
 • terapeutická i jiná odborná pomoc pro ohrožené děti a mládež aj.

 

Cílem je podporovat individuální rozvoj jednotlivců (prostředky nemá využívat např. dětský domov jako celek, ale cíleně klient instituce!). V projektové žádosti musí být uvedené konkrétní děti a jejich požadavky. Projekty by měly zajistit lepší integraci dětí do společnosti a snazší budování jejich vlastní sociální sítě. Projekty by měly být zaměřeny na integraci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do společnosti.

II) Projekty komplexně postihující problematiku mládeže vstupující do samostatného života např. regionální program, který učí klienty hledat si práci, hospodařit s financemi, řešit partnerské a rodinné vztahy v místě, kde se děti nachází. (Nadační fond Albert nehradí náklady na ubytování na pobytových kurzech, preferuje přípravné aktivity v místě pobytu dítěte), tréninkové byty a pracoviště, Domy na půl cesty, apod.

 

III) Pravidelné preventivní aktivity s dětmi a mládeží s rizikovým chováním – jedná se o podporu pravidelných a cílených aktivit, které  se cíleně zaměřují na prevenci a práci s  rizikovými dětmi a mládeží a jejich rodinami (NZDM, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sanace rodiny, streetwork, terénní práce apod.).

 

IV. Psychoterapeutická pomoc dětem a mladým lidem ze sociálně ohroženého prostředí

 

V. Podpora odborného vzdělávání pracovníků pracujících s dětmi a mládeží

 

3. Kdo může žádat o grant v rámci programu BERTÍK POMÁHÁ 2020

Do grantového programu se mohou přihlásit následující organizace:

 • neziskové, veřejně prospěšné organizace
 • rozpočtové nebo příspěvkové organizace, jejichž záměry jsou v souladu s cílem a posláním Nadačního fondu Albert.

Všechny přihlášené organizace musí mít sídlo na území ČR.

4. Regionální příslušnost žadatele v rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2019

V rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020  budou organizace po přijetí všech žádostí rozděleny do regionů, podle rozmístění hypermarketů  Albert. Grantový program  BERTÍK POMÁHÁ 2020  je spojený s kampaní BERTÍK POMÁHÁ probíhající na hypermarketech Albert na podzim 2019, která si dala za cíl propojení prodejen Albert s organizacemi působícími v daném regionu. 

5. Jaká je výše poskytnutých grantů v rámci grantového  programu BERTÍK POMÁHÁ 2020?

Žadatelé o nadační příspěvek mohou podat  maximálně 2 žádosti o nadační příspěvek celkem.

V rámci grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020 je stanovena maximální výše udělovaného grantu 60 000 Kč na organizaci v regionu (tedy každá organizace může žádat maximálně o 60 000  do každého regionu).

 

V každém regionu skupin prodejen Albert (celkem 35 regionů po celé ČR, do jednoho regionu bude patřit několik prodejen hypermarketů Albert) vybere správní rada Nadačního fondu Albert 2 projekty, které budou uveřejněny na prodejnách Albert a na podzim 2019 jim budou moci zákazníci dát svůj hlas prostřednictvím žetonku – Bertíku. Projekt, který v daném regionu (do jednoho regionu bude spadat více prodejen Albert) obdrží více žetonků – Bertíků získá 60 000 Kč, druhý projekt, s nižším počtem hlasů, získá 40 000 Kč.

Celková alokovaná výše grantového programu BERTÍK POMÁHÁ 2020 je  4 000 000 Kč. Nadační fond Albert si vyhrazuje právo nerozdělit všechny alokované prostředky v případě, že žádosti nebudou odpovídat stanovených kritériím výběru.

Žadatelé o nadační příspěvek mají možnost podat maximálně 2 žádosti o nadační příspěvek celkem.

 

Doba realizace projektu je maximálně 12 měsíců. Projekt může být zahájen nejdříve 1.1.2020 (projekt může trvat i kratší dobu než je jeden rok).

 

6. Na co NADAČNÍ FOND ALBERT neposkytuje finanční prostředky?

 • Nadační fond Albert neposkytuje půjčky a příspěvky na úhradu dluhů a na nákup nemovitostí, nehradí náklady za ubytování na pobytových kurzech.
 • Organizace si může uplatnit provozní náklady na projekt, jejichž celková výše nepřesáhne 10% celkové požadované částky.
 • Provozní náklady jsou:
  • Náklady na pronájem a správu kanceláře,
  • Náklady na pracovníky, kteří přímo nepracují s klienty, ale participují na projektu (účetní, fundraisera, PR pracovníka apod.)

 

7. Jak podat žádost o grant v rámci v programu BERTÍK POMÁHÁ 2020?

Žadatelé mohou podávat žádosti o nadační příspěvek až do 7.6. 2019

Žádost o nadační příspěvek se vkládá prostřednictvím online systému na webových stránkách www.nadacnifondalbert.cz

 

Registrace žadatele:

Nejdříve se zaregistrujte. Vpravo nahoře na www.nadacnifondalbert.cz najdete tlačítka Přihlášení/Registrace. Klikněte nejdříve na Registraci, vyplňte všechny kolonky.

V případě, že jste se již registrovali v minulých dvou letech, použijte svoje přihlašovací údaje z minulých let. Když jste heslo zapomněli, napište nám, zašleme Vám nové.

 

Jako uživatelské jméno zadejte Vaše IČO zvolte si heslo. IČO zadávejte v osmimístné podobě. Pokud máte IČO kratší, vložte před něj příslušný počet nul.

 

Přihlášení žadatele:

V „Přihlášení“ již zadáte jenom IČO a  heslo, které jste si zvolili.

Vložení žádosti:

Po přihlášení se dostanete do prostředí, které je určené pro správu vaší žádostí a posléze, pokud bude projekt vybrán k podpoře, i pro správu vašeho projektu.

Klikněte na tlačítko „Přidat nový projekt“. Objeví se vám tabulka se základními údaji o projektu, ty pečlivě vyplňte. Jakmile je uložíte, můžete se přesunout k samotnému formuláři žádosti, který najdete na záložce Formuláře a přílohy.

Formulář žádosti se vyplňuje online kliknutím na tlačítko „Vyplnit formulář“, můžete jej průběžně editovat a ukládat. Přímo do formuláře nahráváte i všechny povinné přílohy.

Rozpočet je povinnou přílohou žádosti a je v sekci Formuláře a přílohy uvedený samostatně. Stáhnete si ho kliknutím na slovo "Rozpočet projektu". Po jeho vyplnění, ho nahrajete tlačítkem "Vybrat soubor".  

Jakmile jej jednou odešlete, možnost editace se pro vás uzamyká!

 

Žádost ani její přílohy již nezasíláte poštou!

 

Žádost lze odeslat jen se všemi povinnými přílohami!

Povinnými přílohami žádosti jsou:

 1. Rozpočet projektu – povinné vždy!
 2. Kopie stanov / statutu / zřizovací listiny (Pokud organizace u NFA již v minulosti nežádala)

U informací o Vaší organizaci si zkontrolujte, jestli máte uvedené číslo účtu Vaší organizace!

 

Žádost může být odeslána nejpozději do půlnoci 7.6. 2019.

 

8. Jaká jsou hodnotící kritéria pro výběr projektu?

Přijaté žádosti posoudí hodnotící komise složená ze členů správní a dozorčí rady Nadačního fondu Albert. Při hodnocení se budou posuzovat následující kritéria:


1) Očekávaný přínos pro cílovou skupinu a region

 • dlouhodobý dopad projektu na cílové skupiny a na region, ve kterém působí,
 • pravidelnost poskytované pomoci, realizované aktivity, služby
 • zhodnocení přínosů projektu na konkrétních příkladech, případně z evaluací
 • odůvodnění potřebnosti projektu na konkrétních kazuistikách,

2) Obsahové a formální zpracování

 • jasnost, srozumitelnost, přehlednost,
 • jasně formulovaný a zdůvodněný cíl projektu,
 • jasná mechanika vyhodnocení výsledků.

3) Finanční stránka

 • hospodárnost, zdůvodnitelnost, přiměřenost a ověřitelnost naplánovaného rozpočtu,
 • 90% rozpočtu musí souviset s přímou prací s klienty,
 • Max. 10% rozpočtu mohou tvořit provozní náklady (provozní náklady nejsou dle kritérií NF Albert náklady na mzdy pracovníků, kteří přímo pracují s klienty)
 • Hodinové sazby dle jednotlivých pozic, které NF Albert proplácí:
  • Doučující/studenti  bez odborné kvalifikace– max. 100 Kč/hod
  • Terapeut/psycholog –max. 500 Kč/hod
  • Sociální pracovník / streetworker – max. 200 Kč/hod
  • Pedagogický pracovník (s odpovídajícím vzděláním, které musí být doložené)/ speciální pedagog -180 Kč/hod
  • Koordinátor projektu – 150 Kč/hod
  • Odborný lektor – 180 Kč/hod
  • Administrativní pracovník - 100 Kč/hod.

Hodinové sazby mohou být i vyšší než námi uvedené sazby. Nadační fond Albert ale proplácí jenom maximálně uvedené hodinové sazby. Doplatek sazby musí být hrazen z vlastních nebo jiných zdrojů organizace.

V rozpočtové tabulce, přesně u mzdových nákladů identifikujte – hodinovou sazbu, počet odpracovaných hodin k požadované částce na pokrytí mzdy a výší odvodů). 

4) Realizovatelnost projektu

5) Konkrétnost projektu

 • popis situace a potřeb konkrétních příjemců pomoci. 

6) Předchozí zkušenosti s organizací

 • zkušenosti s realizací projektů v minulosti
 • kvalita a úroveň odevzdaných závěrečných a průběžných zpráv minulých projektů.

 

9. S kým mohu konzultovat případné dotazy?

V případě jakýchkoliv dotazů, prosím, kontaktujte:

Petra Režná
p.rezna@nadacnifondalbert.cz
+420 720 936 144

nebo

Linda Srnková

l.srnkova@nadacnifondalbert.cz

+420 720 936 146